مخابرات

طراحی دیجیتال

ماشین ها و موتورهای الکتریکی

الکترونیک

فیبر نوری

ابررسانایی

کنترل خطی و غیر خطی

برق قدرت

مکاترونیک

میدان الکترومغناطیسی

مهندسی کنترل

نانوالکترونیک

سیستم های انرژی

حسگرها

بیوالکتریک