دینامیک

سینماتیک

مکانیک سیالات

انتقال حرارت

هیدرولیک و پنوماتیک

تبدیل انرژی

سوخت و احتراق

مکانیک جامدات

مکانیک شکست