جانور شناسی

گیاه شناسی

اکولوژی

فرگشت

ژنتیک

زیست شناسی دریایی

میکروبیولوژی

زیست شناسی مولکولی

زیست فناوری میکروبی

زیست فناوری دریا

ژنتیک مولکولی

ژنومیک

ژنتیک جمعیت